kokemusu
records

Yushoku

THE LAST EMPTY SUPPER

1  starwave
2  tsuyu ni naru sanpo (walks into rainy season)
3  niwa (garden)
4  Gnossiennes
5  hibi (day-to-day)
6  mi no shoukei (scene unshown)
7  tsuchi wo nigiru (grasping the soil)
8  doku ni fureru (touching the poison)
9  gensou (visions)
10  ame no yama (mountains in the rain)
11  asa no soup (morning soup)
12  yama no soko (bottom of the mountain)
13  kanojo no korekara (her future)
14  osanai kesshou (innocent crystal)
15  shizumeru tera (precipitated temple)
16  nengetu (years)
17  paul
18  otonotani –carla’s jazz–
19  toyouke


Recorded at Village hototoguiss studio by Tsuru Mitsumune
Nobember, December 2009 and April 2010
Mixed by Tori Kudo (Hyotan Records),
Tsuru Mitsumune and Yusyoku
Mastered at Sara Disc by Hiromits Shoji
Produced by Yusyoku and Tori Kudo
All music written by Keiichiro Honda
Design by Namio Kudo (Hyotan Records)
THE LAST EMPTY SUPPER