kokemusu
records

Yushoku

GIFU NO OTO (GIFU-SOUNDS)

1  nagara river
2  harigane
3  warabimanju
4  oyatsuya
5  mana
6  madoi
7  honda
8  jiro yoshida
9  ending mobile


Yusyoku/gifu no oto (for gifu no hitobito, 2014.10.31 - 11.6 at kawauso)
Recorded at jozokaikan honda, gifu October 14, 2014
Mixed by Keiichiro Honda
Design by Megumi Honda

100 limited
GIFU NO OTO